• Công nhân khoan thăm dò địa chất
  • Khoan thăm dò địa chất công trình nhà ở
  • Khảo sát địa chất trước khi xây dựng khu công nghiệp
  • Khảo sát địa chất trước khi xây cầu
  • Mẫu thu được để làm thí nghiệm
  • Khoan thăm dò địa chất vùng cao
  • Khoan thăm dò địa chất ở đảo

Từ 1/7 khung giá tính thuế tài nguyên mới chính thức có hiệu lực

Từ ngày 1.7.2017, thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau của Bộ Tài chính sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo thông tư 44/2017/TT-BTC, áp dụng khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau, gồm: khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại (Phụ lục I);  khoáng sản không kim loại; sản phẩm của rừng tự nhiên (Phụ lục III); hải sản tự nhiên; nước thiên nhiên và yến sào thiên nhiên.

khung-gia-tinh-thue-tai-nguyen-moi

Khung giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4, giá tính thuế tài nguyên dầu thô, khí thiên nhiên, khí than được thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP.

Trong thông tư cũng nêu rõ các loại tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua các khâu sản xuất, chế biến thành sản phẩm công nghiệp mới bán ra, giá tính thuế tài nguyên khai thác được tính là giá đã trừ đi chi phí chế biến được quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC. Tuy nhiên phải đảm bảo chúng nằm trong khung giá tính thuế tài nguyên.

UBND cấp tỉnh sẽ căn cứ vào khung giá tính thuế tài nguyên có trong thông tư này để ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên và áp dụng tại địa phương mình.

Trong trường hợp giá tài nguyên có biến động lớn, phải điều chỉnh ngoài khung giá tính thuế tài nguyên, trong thời gian 30 ngày, Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND cấp tỉnh có văn bản trao đổi với Bộ Tài chính trước khi quyết định ban hành văn bản điều chỉnh bảng giá.

Thông tư số 44/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng quy định rõ, các nhóm tài nguyên không quy định khung giá tính thuế tài nguyên gồm: Nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện; dầu thô, khí thiên nhiên, khí than.

Đối với những loại tài nguyên mới chưa có quy định trong khung giá tính thuế tài nguyên, Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ căn cứ vào giá giao dịch phổ biến trên thị trường hoặc giá bán tài nguyên đó trên thị trường để trình UBND cấp tỉnh ban hành văn bản quy định bổ sung.